Navigácia

Oznamy ŠJ

Zákaz odoberania stravy zo šj do obedára

žiaci majú nárok na obed v školskej jedálni len v čase ich pobytu v škole

Zákon č. 245/2008, §140, odst.1 - školský zákon

Vyhláška č.330/2009, § 2, odst.1a - o zariadení školského stravovania

Zákonný zástupca žiaka ODHLASUJE zo stravovania svoje dieťa pri chorobe, odchode zo školy a pod.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

V aktuálny deň odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné do 8,00 hod.

Na ostatné dni kedykoľvek počas dňa od 7,00 - 15,00 hod. / 053-4465803