•  Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

     

    Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

    Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

     

    Nástup do školy od 2. 9. 2020

    Pri nástupe detí do ZŠ od 2. 9. 2020 nie sú potrebné žiadne potvrdenia od pediatrov.

    Rodič pri 1. nástupe dieťaťa do školy odovzdá formulár „ Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/21 a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“ (príloha 3 a príloha 4). Formulár si môžete vyzdvihnúť od 24.8. 2020 v škole (zvoniť služba) alebo je dostupný na:

    https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/

    Na tejto webovej stránke sú všetky informácie ministerstva školstva.

    Žiaci budú každé ráno prechádzať tzv. ranným zdravotným filtrom a absolvujú ranné meranie teploty. Preto upozorňujeme rodičov, aby deti pri akomkoľvek prejave ochorenia ponechali v domácom prostredí. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená karanténa lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

    Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri príchode žiaka a pri odchode žiaka zo školy  (nosenie rúška , dodržiavanie odstupu od iných osôb, dezinfekcia rúk – ROR).

    Rodič zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň 2 rúška a papierové hygienické vreckovky.

    Trieda vstupuje do školy cez pridelený vchod

    2. 9. 2020 – nástup v čase od 8:30 do 9:00

    Od 3. 9. 2020 – nástup v čase od 7:40 do 8:00

    1 HLAVNÝ VCHOD

    3.B

    4.A

    4.B

    5.A

    5.B

    2 ZADNÝ TRAKT pri školskej jedálni

    1.A

    1.B

    2.A

    2.B

    3.A

    3 ZADNÝ TRAKT sklenený prechod

    9.A

    9.B

    7.B

    5.C

    6.C

    4 Vchod do telocvične z ihriska

    6A

    6.B

    7.A

    8.A

    8.B

    ZMENA

    Školský klub detí 

    ŠKD od 9. 9. 2020 pracuje aj v ranných hodinách od 6:30 h žiaci sú v zmiešanej skupine. V ŠKD doporučujeme žiakom nosiť rúška. 

    Preberanie žiakov z ŠKD

    Zákonný zástupca preberá žiaka z ŠKD v uvedených hodinách a to: 12:00, 13:00, 14:00, 14:30,  15:00, 15:30, 16:00 a 16:30, po dohode s vychovávateľkou. Hodinu prevzatia žiaka uvedie rodič na zápisnom lístku. Dieťa si vyzdvihne pred vchodom do školy.

    Zákonný zástupca nevstupuje do priestorov budovy školy!!!

    Výnimka pre rodičov žiakov 1. ročníka od 2. 9. 2020 do 4. 9. 2020 – žiaka sprevádza do budovy školy len jeden zákonný zástupca.

     

     

      

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 20. 9. 2020
  • Fotogaléria

   • ŠKD - Prax študentov 4.ročníka Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči.
   • Karneval
   • Hviezdoslavov Kubín
   • Návšteva MÚZEA
   • ŠKD - Hráme sa na obchod
   • EDU ART
   • ŠKD - Spomienková slávnosť
   • Prešov
   • ŠKD - návšteva Múzea Spiša
  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@gmail.com
   • levocska11@gmail.com
   • levocska11@gmail.com
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie