• USMERNENIE MINISTRA ŠKOLSTVA

   • V dôsledku ohrozenia  života a zdravia detí, žiakov, zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach aj naďalej v období od 30. marca 2020 do odvolania (naďalej platí pre žiakov, ktorí nebudú fyzicky prítomní na vyučovaní).

    Podľa podmienok a možností žiakov a školy bude zabezpečené samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy (napr. na stránke školy v sekcii Žiaci a rodičia - Písomky/DÚ alebo www.bezkriedy.sk).

    Pre učiteľov a rodičov odporúčame sledovať portál MŠ SR www.ucimenadialku.sk

   • OZNÁMENIE PRE RODIČOV A ŽIAKOV ŠKOLY

     

    Z dôvodu nezáujmu žiakov o športové aktivity v školskom areáli,

    sa táto aktivita od 25. 05. 2020 ruší.

  • Základná škola, Levočská 11, 052 01 Spišská Nová Ves

   ORGANIZÁCIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA OD 1. JÚNA 2020 

   pre žiakov 1. - 5. ročníka

   Rodič sa môže rozhodnúť, či dieťa 1. - 5. ročníka od 1. 6. 2020 nastúpi do školy. Svoje rozhodnutie vyjadrí

   do 22. 5. 2020 do 8.00 h

   na edupage - v sekcii "PRIHLÁSENIE", alebo prostredníctvom triedneho učiteľa (telefonicky, e-mailom).

   Začiatok prevádzky školy: 6.30 h

   Začiatok vyučovania: 8.00 h

   Koniec vyučovania: podľa rozvrhu triedy

   Koniec prevádzky školy: 15.30 h 

   Žiaci prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré so žiakmi žijú v spoločnej domácnosti. 

    

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   HODNOTENIE ŽIAKOV

    

   Hodnotenie žiakov počas prerušenia vyučovania na školách v mimoriadnom období na ZŠ, Levočská 11, Spišská Nová Ves, ostáva nezmenené.

   Učitelia hodnotia priebežne prácu žiakov slovne, ale výsledná klasifikácia bude vyjadrené známkou.

   Všetky výchovy sú aj naďalej hodnotené slovne absolvoval/absolvovala.

    

   Hodnotenie bolo prerokované a schválené na online pedagogickej porade

   dňa 21. 4. 2020.

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    
     • Korčuliarsky kurz

      Týždeň pred jarnými prázdninami žiaci 2.A absolvovali Školský korčuliarsky program, ktorý organizuje mesto Spišská Nová Ves v spolupráci so Správou telovýchovných zariadení. Na kurze, ktorý trval 5 dní deti získali základné korčuliarske zručnosti.

    • Návšteva múzea
     • Návšteva múzea

      Dňa 24. februára žiaci 4.C triedy navštívili STM v Sp. Novej Vsi. Dozvedeli sa tu mnoho nových informácií o histórii a vývoji hračiek. Pani Danka Rosová ich oboznámila aj s prepojením detských hier s prácou v minulosti. Žiaci si prezreli tiež banícku expozíciu, kde im boli názorne sprostredkované poznatky z vlastivedného učiva o banských mestách.

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 28. 5. 2020
  • Fotogaléria

   • ŠKD - Prax študentov 4.ročníka Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči.
   • Karneval
   • Hviezdoslavov Kubín
   • Návšteva MÚZEA
   • ŠKD - Hráme sa na obchod
   • EDU ART
   • ŠKD - Spomienková slávnosť
   • Prešov
   • ŠKD - návšteva Múzea Spiša
  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@gmail.com
   • levocska11@gmail.com
   • levocska11@gmail.com
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 0911 852 130 poverená zastupovaním PaedDr. Alena Minďašová 053/4299803 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Pitoňáková 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie