•  

    Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 v podmienkach Základnej školy, Levočská 11, Spišská Nová Ves od 25.06.2020

    Žiak pri 1. nástupe do školy odovzdá formulár „Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave“. Formulár je dostupný tu: 

    https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf

    Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania vo všetkých ročníkoch základnej školy

    Rozhodnutie.pdf

    Od  25. júna 2020 sa obnovuje vyučovanie v 6. -9. ročníku základnej školy za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení. Účasť žiakov na vyučovaní v základnej škole je  na zvážení zákonného zástupcu dieťaťa.

    • Žiaci prichádzajú do školy v čase 7.40 – 8.00 hod (žiak si prinesie prezúvky).
    • Žiaci 6. - 9. ročníka majú 5. vyučovacích hodín, počas týchto hodín bude prebiehať odovzdávanie a preberanie učebníc.
    • Žiaci prihlásení na obed do školskej jedálne sa budú stravovať v školskej jedálni podľa harmonogramu.
   •  

    OZNÁMENIE  - Aktualizácia od 22.6.2020    

     o nástupe do školy pre 1. – 5. ročník

     

    Pri nástupe detí do ZŠ od 1. 6. 2020 nie sú potrebné žiadne potvrdenia od pediatrov.

    Rodič pri 1. nástupe dieťaťa do školy odovzdá formulár „Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave“. Formulár je dostupný tu: 

    https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf                  

    Žiaci budú ráno prechádzať ranným zdravotným filtrom. Preto upozorňujeme rodičov, aby deti pri akomkoľvek prejave ochorenia ponechali v domácom prostredí. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená karanténa lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

    Pri príchode žiaka do školy a pri jeho odchode sprevádzajúca osoba (len osoba, ktorá so žiakom žije v spoločnej domácnosti) zabezpečí dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (dodržiavanie 2 m odstupu od iných osôb, dezinfekcia rúk, nosenie rúška).

    Rodič zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň 2 rúška a papierové hygienické vreckovky.

     

    Vyučovací proces trvá 4 h pre 1. – 4. ročník

     

    Vyučovací proces trvá 5 h pre 5. ročník

    Rozpis stravovania od 22.6.2020 (zodpovední: triedny učiteľ a vychovávateľ)

    11.15 h – 11.45 h

    1.A, 1.B, 2.A, 2.B

    11.45 h – 12.15 h

    3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C

    12.15 h – 12.45 h

    5.A, 5.B, 5.C

    12.45 h – 13.15 h


    Po odstravovaní preberá žiakov vychovávateľ. Žiakov, ktorí odchádzajú domov, učiteľ odprevadí ku vchodu školy. 

    ŠKD pracuje v pôvodnom režime. Ranný školský klub od 6:30 h do 7:40 h. Poobedňajšia činnosť do 16:30 h.

     

  •  

   Umiestnenie jednotlivcov

   Miesto

   Meno

   Trieda

   Množstvo       v kg

   1.

   Lukáš Ludvik

   9.A

   1500

   2.

   Sebastián Szekely

   2.B

   429

   3.

   Šimon Rosa

   4.C

   298,5

   4.

   Leo Antonický

   5.A

   294

   5.

   Sonia Vivien Bigošová

   1.B

   236

   6.

   Jakub Karpiš

   4.A

   214

   7.

   Viliam Bečarik

   1.A

   213

    

   Tomáš Štrba

   5.B

   213

   8.

   Oliver Palkov

   2.A

   207

   9.

   Kristína Tkáčová

   5.A

   186

   10.

   Veronika Tkáčová

   3.A

   185

   11.

   Vanda Vašková

   4.A

   181

   12.

   Katarína Kleinová

   2.B

   180

   13.

   Ivana Gregová

   6.B

   170

   14.

   Michaela Knižková

   3.A

   154

   15.

   Sarah Krestianová

   8.A

   152

   16.

   Karolína Neupauerová

   6.B

   147

   17.

   Matúš Frankovič

   5.B

   146

   18.

   Lenka Gaborčíková

   2.B

   138

   19.

   Alžbetka Slezáková

   1.B

   137

   20.

   Dominika Vojtkovská

   9.B

   130

   21.

   Laura Ogurčáková

   3.B

   129,5

   22.

   Ataliena Kucová

   6.A

   127

   23.

   Jurina Majerčáková

   1.B

   120

   24.

   Eliška Muchová

   2.A

   119

   25.

   Emma Dzurendová

   3.B

   118

   26.

   Juraj Podvojský

   7.B

   117

   27.

   Hana Tatarková

   1.A

   114

   28.

   Anna Marhefková

   7.B

   112

   Dominik Ali

   5.C

   112

   Adriána Marhefková

   5.B

   112

    

   29.

   Leo Lesňák

   1.B

   111

   Tomáš Hvizdoš

   5.B

   111

   Mária Hvizdošová

   6.A

   111

   30.

   Dávid Zeleňák

   1.A

   110

   31.

   Jerguš Novotný

   3.B

   107

   32.

   Emma Pastvová

   5.C

   106

    

   33.

   Emma Kukurová

   4.C

   104

   Patrik Vojtáš

   8.A

   104

   Paulína Tkáčová

   8.B

   104

   34.

   Samuel Skalský

   8.A

   103

   35.

   Samuel Vojtáš

   4.B

   100

   Náhodne vyžrebovaní a ocenení žiaci:

   Borecká Slávka  4.C

   Rishko Diana 5.A

   Zeleňáková Nela 6.A

   Goldberger Andrej 8.B

   Livorová Andrea  9.C

    

   Vyhodnotenie  jarného zberu papiera 2020

    

    

   Poradie

   Trieda

   Množstvo v kg

   Počet zapojených žiakov do súťaže

   1.

   9.A

   1516

   2

   2.

   1.B

   789

   9

   3.

   2.B

   788,5

   5

   4.

   5.B

   754,5

   8

   5

   1.A

   747

   9

   6.

   3.A

   605

   9

   7.

   2.A

   589

   7

   8.

   3.B

   581

   7

   9.

   5.A

   564

   4

   10.

   4.C

   495,5

   6

   11.

   4.A

   471

   4

   12.

   8.A

   379

   4

   13.

   7.B

   323

   4

   14.

   6.B

   317

   2

   15.

   6.A

   275

   3

   16.

   5.C

   236

   3

   17.

   4.B

   220

   3

   18.

   8.B

   134

   2

   19.

   9.B

   130

   1

   20.

   9.C

   20

   1

   21.

   7.A

   0

   0

    

    

   Základná škola, Levočská 11, 052 01 Spišská Nová Ves

    

   HODNOTENIE ŽIAKOV

    

   Hodnotenie žiakov počas prerušenia vyučovania na školách v mimoriadnom období na ZŠ, Levočská 11, Spišská Nová Ves, ostáva nezmenené.

   Učitelia hodnotia priebežne prácu žiakov slovne, ale výsledná klasifikácia bude vyjadrená známkou.

   Všetky výchovy sú aj naďalej hodnotené slovne absolvoval/absolvovala.

    

   Hodnotenie bolo prerokované a schválené na online pedagogickej rade 

   dňa 21. 4. 2020.

    

    

     • Korčuliarsky kurz

      Týždeň pred jarnými prázdninami žiaci 2.A absolvovali Školský korčuliarsky program, ktorý organizuje mesto Spišská Nová Ves v spolupráci so Správou telovýchovných zariadení. Na kurze, ktorý trval 5 dní deti získali základné korčuliarske zručnosti.

    • Návšteva múzea
     • Návšteva múzea

      Dňa 24. februára žiaci 4.C triedy navštívili STM v Sp. Novej Vsi. Dozvedeli sa tu mnoho nových informácií o histórii a vývoji hračiek. Pani Danka Rosová ich oboznámila aj s prepojením detských hier s prácou v minulosti. Žiaci si prezreli tiež banícku expozíciu, kde im boli názorne sprostredkované poznatky z vlastivedného učiva o banských mestách.

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 11. 8. 2020
  • Fotogaléria

   • ŠKD - Prax študentov 4.ročníka Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči.
   • Karneval
   • Hviezdoslavov Kubín
   • Návšteva MÚZEA
   • ŠKD - Hráme sa na obchod
   • EDU ART
   • ŠKD - Spomienková slávnosť
   • Prešov
   • ŠKD - návšteva Múzea Spiša
  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@gmail.com
   • levocska11@gmail.com
   • levocska11@gmail.com
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 0911 852 130 poverená zastupovaním PaedDr. Alena Minďašová 053/4299803 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Pitoňáková 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie