• OZNAM

   • MŠVVaŠ SR predstavilo pred začiatkom školského roka pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku. 

    Školy sa budú riadiť dokumentom

    ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM“.

    Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú)

    Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

    V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ v elektronickej alebo písomnej podobe, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

    ŠKD je v prevádzke od utorka 6.9.2022 od 6.30 do 16.30 hod.

     

    • Planetárium Prešov
    • 25. 9. 2022
    • 22.09.2022 žiaci 4.A a 4.B absolvovali exkurziu do planetária, kde obohatili svoje vedomosti o nové poznatky o vesmíre, Slnečnej sústave a o Zemi. Najkrajší zážitok bol, aspoň na chvíľu, byť stredom vesmíru a nájsť krásu vo hviezdnatej oblohe.

    • Planetárium Prešov: Čítať viac
    • Festival prvej pomoci
    • 25. 9. 2022
    • Slovenský Červený kríž územný spolok Spišská Nová Ves a Mládež SČKV v rámci Svetového dňa prvej pomoci 2022 Vás pozývame na Festival prvej pomoci 2022, ktorý sa uskutoční 30. septembra 2022 od 9.00 do 16.00 hod. v priestore pri obchodnom

     reťazci Tesco v Spišskej Novej Vsi.

    • Festival prvej pomoci: Čítať viac
    • Triedime elektroodpad v rámci RECYKLOHIER
    • 9. 9. 2022
    • Naša škola pokračuje v školskom recyklačnom programe Recyklohry. Program zaisťuje zber a recykláciu :

     - elektrozariadení (starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie- klávesnicu, myš, MP3 prehrávač, varnú kanvicu, kulmu, fén atď.).

     - znehodnotených batérií rôznych druhov /z mobilných telefónov, notebookov, tužkové, guľaté a pod./

    • Triedime elektroodpad v rámci RECYKLOHIER: Čítať viac
    • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022
    • 2. 7. 2022
    • Opäť sa končí školský rok. Emócie sa miešajú s hrdosťou za dosiahnúté výsledky, radosť a slzy lúčenia s horúčavou letného tropického dňa. Chodby sa výprázdnia a utíchne hukot úľa... Čakajú Vás dva mesiace oddychu. Nuž hurá na prázdniny!

    • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022: Čítať viac
    • Vyhodnotenie hlasovania výtvarných prác - Umenie okolo nás
    • 30. 6. 2022
    • Najviac hlasov (167) získala v ankete práca č.6 z 8.B triedy. Druhé miesto (144 ) získala práca č. 9, žiaci 7.A triedy. Tretie miesto (120) získala slnečnica č. 1 , práca žiakov 5.A triedy. Ďakujeme za hlasovanie. Blahoželáme.

    • Vyhodnotenie hlasovania výtvarných prác - Umenie okolo nás: Čítať viac
    • Kúsok divočiny v škatuli od topánok
    • 30. 6. 2022
    • Od pralesov cez púšte a savany až po tundry a polárne pustatiny. Na hodinách geografie v 5.B sme posledné týždne trávili spoznávaním rôznych typov krajín, ich rastlinstva a živočíchov, ktoré sú pre nich typické. Posledné hodiny sme venovali projektom v skupinách. A naši šikovní piataci spoločnými silami pripravili úžasné projekty - v krabiciach od topánok vytvorili kúsok ozajstnej púšte, stepi, lesov ba aj tundry.

    • Kúsok divočiny v škatuli od topánok: Čítať viac
  • Vidieť usmiateho stredoškoláka, ktorý vám poďakuje za vynikajúcu prípravu na štúdium na strednej škole, je pre nás hnacím motorom k zodpovednej, precíznej a kreatívnej práci so žiakmi....

    • Zážitky
    • Naši učitelia, pedagogickí asistenti a vychovávatelia každoročne plánujú a realizujú so žiakmi množstvo zaujímavých aktivít, podujatí a exkurzií, ktoré efektívne a názorne dopĺňajú to, s čím sa žiaci oboznamujú v škole. Okrem toho si z týchto aktivít odnášajú príjemné a úsmevné zážitky a skúsenosti. Nepochybne v srdciach žiakov ostávajú aj spomienky na plavecké, lyžiarske, korčuliarske kurzy, počas ktorých okrem nadobudnutia nových zručností prehlbujú svoj vzťah k spolužiakom a učiteľom...

    • Škola založená na tradícií a otvorená inováciám
    • Jasne stanovené ciele a pravidlá, niekedy možno aj vyššie očakávania od nadanejších žiakov a ich podpora, individuálny prístup k žiakom so ŠVVP, to sú atribúty, ktoré na "Levočskej" majú svoju tradíciu. Neznamená to, že sa nemodernizujeme. Uvážene zavádzame vo vyučovacom procese aj nové formy vzdelávania. Realizujeme napríklad projektové dni, v ktorých sa zameriavame na rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti. Spolupracujeme pri tom s inštitúciami, ktoré sú v rámci projektov nápomocné.

    • Poloha školy
    • Nespochybniteľnou výhodou školy je poloha školy, ktorá nielenže susedí so ZUŠ-kou, ale nachádza sa aj v blízkosti centra mesta. Mobilita mladších žiakov v rámci ich popoludňajších aktivít je tak bezpečnejšia a nevyžaduje prítomnosť rodičov. Blízkosť autobusovej a železničnej stanice je nepochybne plus pre žiakov dochádzajúcich z okolitých obcí.

    • Kvalitné vzdelávanie cudzích jazykov
    • Anglický jazyk sa vyučuje od 1.ročníka a v 6.ročníku k nemu pribúda druhý cudzí jazyk-nemecký alebo ruský. Žiaci majú počas štúdia možnosť vycestovať do zahraničia a spolu s učiteľmi sa zúčastniť týždňového jazykového pobytu vo Veľkej Británii. 

    • Humanizácia hodnotenia
    • V rámci filozofie školy presadzujeme slovné hodnotenie výchovných predmetov.

    • Kvalitný tím pedagógov a odborných zamestnancov
    • Pre zabezpečenie kvality VVP pracuje so žiakmi kvalifikovaný tím pedagogických a odborných zamestnancov. Dôkazom tejto efektívnej spolupráce sú nadpriemerné výsledky v testovaniach T5 a T9 v porovnaní s celoslovenským priemerom a tiež výsledky predmetových olympiád či športových súťaží.

    • Digitalizácia
    • Predpokladom kvalitného vzdelávania je aj dobré technické zabezpečenie a vybavenie školy. Aj keď v oblasti informačno-komunikačných technológií sa dá stále niečo vylepšovať či modernizovať, škola momentálne disponuje niekoľkými samostatnými počítačovými miestnosťami. V každej kmeňovej triede sa nachádza minimálne jeden počítač s internetom a projektorom. Vo viacerých učebniach má učiteľ k dispozícii aj interaktívnu tabuľu. Ovládanie týchto technológií je samozrejmosťou pre všetky vekové kategórie našich zamestnancov.

    • Prostredie priateľské deťom i k našej planéte
    • Nie je jedno, v akom prostredí sa žiaci vzdelávajú, preto  sa systematicky  a dlhodobo venujeme estetizácii prostredia plne rekonštruovanej budovy školy a jej areálu. Obkolesení zeleňou naši žiaci trávia mnoho vyučovacích hodín vonku na čerstvom vzduchu. Využívajú krytú letnú triedu a pestro vybavený športový areál. Žiakov sa snažíme  zapájať aj do starostlivosti o okolie školy, dokonca si sami pestujú zeleninu vo vyvýšených záhonoch a starajú sa o okrasné dreviny... Vzťah k ekológii, životnému prostrediu a zdravému životnému štýlu rozvíjame systematicky prostredníctvom programu Zdravá škola (participujeme na kampaniach a aktivitách ako Európsky týždeň športu, Biela pastelka, Svetový deň jablka, Svetový deň hygieny, Gym fit pohybom k zdraviu, Svetový deň Červeného kríža, Deň narcisov), ďalej enviromentálnych aktivít (projekt Recyklohry, jarný a jesenný zber papiera, jesenný zber pagaštanu konského, absolvovanie rôznych exkurzií a vychádzok v rámci Svetového dňa lesa, vtáctva a podobne).

    • Prevencia ako cesta k úsmevu našich žiakov
    • Tak, ako sa staráme o to, aby sa žiaci cítili v škole dobre, zaujímame sa aj o to, čo prežívajú. Kladieme dôraz na prevenciu patologických javov a organizujeme rôzne besedy a aktivity, ktoré by žiakom mohli pomôcť bezpečne fungovať v kyber-priestore či vo vzťahoch k spolužiakom. K prevencii negatívnych prejavov určite napomáha aj činnosť záujmových útvarov, počas ktorých sa žiaci možno neformálnejšie stretávajú  s učiteľmi, ale aj so spolužiakmi z iných tried, čím sa prehlbujú priateľstvá a vytvára priestor komunikovať o rôznych témach, o sebe, a to napríklad pri florbale, turistike či hravej chémii.

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje