• USMERNENIE MINISTRA ŠKOLSTVA

   • V dôsledku ohrozenia  života a zdravia detí, žiakov, zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach aj naďalej v období od 30. marca 2020 do odvolania.

    Podľa podmienok a možností žiakov a školy bude zabezpečené samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy (napr. na stránke školy v sekcii Žiaci a rodičia - Písomky/DÚ alebo www.bezkriedy.sk).

    Pre učiteľov a rodičov odporúčame sledovať portál MŠ SR www.ucimenadialku.sk


  • Riaditeľstvo ZŠ, Levočská 11, Spišská Nová Ves,

   oznamuje rodičom detí narodených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014,

   že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch od 15. 4. 2020 až 21.4.2020 prostredníctvom elektronickej prihlášky (sprístupnená od 15.4.2020). 

   ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

   Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý z akýchkoľvek dôvodov nemôže vyplniť elektronickú prihlášku, môže  prísť do ZŠ osobne (bez dieťaťa) v dňoch 17.4.2020, 20.4.2020 a 21.4.2020 v čase od  8:00 do 16:00 h.

    

   Občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa, rodič predloží na overenie údajov do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

    

    Rodičia, ktorých deťom bolo vydané Rozhodnutie o odklade PŠD v minulom školskom roku, sú povinní dieťa opätovne zapísať podľa vyššie uvedených pokynov.

    

   Platí § 20 ods. 5 zákona 245/2008  Z. z. (školský zákon) „Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.“ 

   Zoznam ulíc školského obvodu ZŠ, Levočská 11, Spišská Nová Ves

   Levočská, Školská, Hviezdoslavova (od ul. B. Němcovej, od ul. Ing. Straku), Gorazdova, J. C. Hronského, Radlinského (časť Telep), Bernolákova, J. Hollého, Kuzmányho, J. I. Bajzu, Kmeťova, Filinského cesta, Harichovský chodník, Astrová, Ľaliová, Nezábudková, Púpavová, Narcisová, Jána Jánskeho, Tolstého, Slovenská, Jesenského, Mišíkova, Kollárova, Rastislavova, Svätoplukova, Koceľova, Česká, Moravská, Letná, Mudroňova, Puškinova, B. Němcovej, J. Fabiniho (po ul. B. Němcovej), Markušovská cesta, Cintorínska, Odorínska cesta, Železničná, Letná.

    

     • Korčuliarsky kurz

      Týždeň pred jarnými prázdninami žiaci 2.A absolvovali Školský korčuliarsky program, ktorý organizuje mesto Spišská Nová Ves v spolupráci so Správou telovýchovných zariadení. Na kurze, ktorý trval 5 dní deti získali základné korčuliarske zručnosti.

    • Návšteva múzea
     • Návšteva múzea

      Dňa 24. februára žiaci 4.C triedy navštívili STM v Sp. Novej Vsi. Dozvedeli sa tu mnoho nových informácií o histórii a vývoji hračiek. Pani Danka Rosová ich oboznámila aj s prepojením detských hier s prácou v minulosti. Žiaci si prezreli tiež banícku expozíciu, kde im boli názorne sprostredkované poznatky z vlastivedného učiva o banských mestách.

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 5. 4. 2020
  • Fotogaléria

   • ŠKD - Prax študentov 4.ročníka Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči.
   • Karneval
   • Hviezdoslavov Kubín
   • Návšteva MÚZEA
   • ŠKD - Hráme sa na obchod
   • EDU ART
   • ŠKD - Spomienková slávnosť
   • Prešov
   • ŠKD - návšteva Múzea Spiša
  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@gmail.com
   • levocska11@gmail.com
   • levocska11@gmail.com
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 0911 852 130 poverená zastupovaním PaedDr. Alena Minďašová 053/4299803 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Pitoňáková 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie