• Oznamujeme rodičom a žiakom, že všetky informácie, týkajúce sa organizácie vyučovania konkrétnej triedy v súvislosti    so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19, sú v správach resp. na nástenke konkrétnej triedy (dostupné po prihlásení na webovú stránku).

    -----------------------------------------------------------------------------

    AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

    Rozhodnutím ministra školstva je s účinnosťou od 12. 10. 2020 do odvolania

    • prerušené záujmové vzdelávanie na školách,
    • povinnosť nosiť rúška na vyučovaní všetkým žiakom I. a II. stupňa ZŠ (výnimka platí pre žiakov s poruchou autistického spektra, žiakov so sluchovým a mentálnym postihnutím),
    • v školskom roku 2020/2021 nemožno uskutočniť školské aktivity: výlety a exkurzie, športové výcviky a školské športové súťaže, školy v prírode, kurzy na ochranu života a zdravia, kurzy pohybových aktivít v prírode, dni otvorených dverí. 
            
     
     
     
     
     
     
  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 22. 10. 2020
  • Fotogaléria

   • ŠKD - Prax študentov 4.ročníka Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči.
   • Karneval
   • Hviezdoslavov Kubín
   • Návšteva MÚZEA
   • ŠKD - Hráme sa na obchod
   • EDU ART
   • ŠKD - Spomienková slávnosť
   • Prešov
   • ŠKD - návšteva Múzea Spiša
  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@gmail.com
   • levocska11@gmail.com
   • levocska11@gmail.com
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie