• Vážení rodičia a priatelia školy!

   Aj v čase dištančného vzdelávania máme možnosť rozhodnúť o našich 2% dane z príjmu.

   Prosíme Vás, aby ste ich darovali nášmu Rodičovskému združeniu pri Základnej škole na Levočskej ulici v Spišskej Novej Vsi.

   Napriek zatvorenej škole a obmedzeniam v roku 2020 sme aktívne spolupracovali na realizovaní vízií vedenia školy v oblasti nových trendov vo vybavení odborných učební.  Finančne sme sa podieľali na zavedení unikátneho systému SINO, ktorý našej škole zabezpečí vysoký stupeň desktopovej virtualizácie a je prispôsobený pre prácu žiakov a pedagógov v odborných učebniach používajúcich počítačové vybavenie.   

   V roku 2021 sú pred nami nové výzvy a trendy, ktoré môžu priniesť skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a tiež zlepšenie vybavenia školy, ktoré slúži našim deťom. Tieto výzvy môžeme uskutočniť aj vďaka Vám, keď nám darujete 2% dane z príjmu.

   Informácie ako postupovať pri darovaní nájdete aj na webovej stránky školy http://levocska.edupage.org/percenta2.

    

   Údaje príjemcu 2% dane:

   Obchodné meno alebo názov:   Združenie rodičov pri Základnej škole na Levočskej ulici v Spišskej Novej Vsi

   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:       Levočská 11, 05201 Spišská Nová Ves

   Právna forma:                                  701 Združenie

   Identifikačné číslo (IČO/SID):        35563907

    

   Ďakujeme!

   RZ pri Základnej škole na Levočskej ulici

  • Vidieť usmiateho stredoškoláka, ktorý vám poďakuje za vynikajúcu prípravu na štúdium na strednej škole, je pre nás hnacím motorom k zodpovednej, precíznej a kreatívnej práci so žiakmi....

    • Zážitky
    • Naši učitelia, pedagogickí asistenti a vychovávatelia každoročne plánujú a realizujú so žiakmi množstvo zaujímavých aktivít, podujatí a exkurzií, ktoré efektívne a názorne dopĺňajú to, s čím sa žiaci oboznamujú v škole. Okrem toho si z týchto aktivít odnášajú príjemné a úsmevné zážitky a skúsenosti. Nepochybne v srdciach žiakov ostávajú aj spomienky na plavecké, lyžiarske, korčuliarske kurzy, počas ktorých okrem nadobudnutia nových zručností prehlbujú svoj vzťah k spolužiakom a učiteľom...

    • Škola založená na tradícií a otvorená inováciám
    • Jasne stanovené ciele a pravidlá, niekedy možno aj vyššie očakávania od nadanejších žiakov a ich podpora, individuálny prístup k žiakom so ŠVVP, to sú atribúty, ktoré na "Levočskej" majú svoju tradíciu. Neznamená to, že sa nemodernizujeme. Uvážene zavádzame vo vyučovacom procese aj nové formy vzdelávania. Realizujeme napríklad projektové dni, v ktorých sa zameriavame na rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti. Spolupracujeme pri tom s inštitúciami, ktoré sú v rámci projektov nápomocné.

    • Poloha školy
    • Nespochybniteľnou výhodou školy je poloha školy, ktorá nielenže susedí so ZUŠ-kou, ale nachádza sa aj v blízkosti centra mesta. Mobilita mladších žiakov v rámci ich popoludňajších aktivít je tak bezpečnejšia a nevyžaduje prítomnosť rodičov. Blízkosť autobusovej a železničnej stanice je nepochybne plus pre žiakov dochádzajúcich z okolitých obcí.

    • Kvalitné vzdelávanie cudzích jazykov
    • Anglický jazyk sa vyučuje od 1.ročníka a v 6.ročníku k nemu pribúda druhý cudzí jazyk-nemecký alebo ruský. Žiaci majú počas štúdia možnosť vycestovať do zahraničia a spolu s učiteľmi sa zúčastniť týždňového jazykového pobytu vo Veľkej Británii. 

    • Humanizácia hodnotenia
    • V rámci filozofie školy presadzujeme slovné hodnotenie výchovných predmetov.

    • Kvalitný tím pedagógov a odborných zamestnancov
    • Pre zabezpečenie kvality VVP pracuje so žiakmi kvalifikovaný tím pedagogických a odborných zamestnancov. Dôkazom tejto efektívnej spolupráce sú nadpriemerné výsledky v testovaniach T5 a T9 v porovnaní s celoslovenským priemerom a tiež výsledky predmetových olympiád či športových súťaží.

    • Digitalizácia
    • Predpokladom kvalitného vzdelávania je aj dobré technické zabezpečenie a vybavenie školy. Aj keď v oblasti informačno-komunikačných technológií sa dá stále niečo vylepšovať či modernizovať, škola momentálne disponuje niekoľkými samostatnými počítačovými miestnosťami. V každej kmeňovej triede sa nachádza minimálne jeden počítač s internetom a projektorom. Vo viacerých učebniach má učiteľ k dispozícii aj interaktívnu tabuľu. Ovládanie týchto technológií je samozrejmosťou pre všetky vekové kategórie našich zamestnancov.

    • Prostredie priateľské deťom i k našej planéte
    • Nie je jedno, v akom prostredí sa žiaci vzdelávajú, preto  sa systematicky  a dlhodobo venujeme estetizácii prostredia plne rekonštruovanej budovy školy a jej areálu. Obkolesení zeleňou naši žiaci trávia mnoho vyučovacích hodín vonku na čerstvom vzduchu. Využívajú krytú letnú triedu a pestro vybavený športový areál. Žiakov sa snažíme  zapájať aj do starostlivosti o okolie školy, dokonca si sami pestujú zeleninu vo vyvýšených záhonoch a starajú sa o okrasné dreviny... Vzťah k ekológii, životnému prostrediu a zdravému životnému štýlu rozvíjame systematicky prostredníctvom programu Zdravá škola (participujeme na kampaniach a aktivitách ako Európsky týždeň športu, Biela pastelka, Svetový deň jablka, Svetový deň hygieny, Gym fit pohybom k zdraviu, Svetový deň Červeného kríža, Deň narcisov), ďalej enviromentálnych aktivít (projekt Recyklohry, jarný a jesenný zber papiera, jesenný zber pagaštanu konského, absolvovanie rôznych exkurzií a vychádzok v rámci Svetového dňa lesa, vtáctva a podobne).

    • Prevencia ako cesta k úsmevu našich žiakov
    • Tak, ako sa staráme o to, aby sa žiaci cítili v škole dobre, zaujímame sa aj o to, čo prežívajú. Kladieme dôraz na prevenciu patologických javov a organizujeme rôzne besedy a aktivity, ktoré by žiakom mohli pomôcť bezpečne fungovať v kyber-priestore či vo vzťahoch k spolužiakom. K prevencii negatívnych prejavov určite napomáha aj činnosť záujmových útvarov, počas ktorých sa žiaci možno neformálnejšie stretávajú  s učiteľmi, ale aj so spolužiakmi z iných tried, čím sa prehlbujú priateľstvá a vytvára priestor komunikovať o rôznych témach, o sebe, a to napríklad pri florbale, turistike či hravej chémii.

    • Telesná a športová výchova na II. stupni - dištančne
    • 13. 4. 2021
    • „Gymnastika, fyzické cvičenie, chôdza by mali pevne vstúpiť do každodenného života každého, kto si chce udržať efektívnosť, zdravie, plnohodnotný a radostný život.“
     Hippokrates

     … a takto cvičíme my …

    • Telesná a športová výchova na II. stupni - dištančne: Čítať viac
    • Ochutnávka čajov v 2.A
    • 6. 4. 2021
    • Na predmete Zdravoveda a dopravná výchova sa učíme aj o liečivých bylinách, o ich liečivých účinkoch, ich správnom zbere, spracovaní (sušenie, tinktúra, maste, ...) a o ich použití. Žiaci sa naučili, že na takmer každé ochorenie a zdravotný problém existuje rastlinka, pomocou ktorej vieme liečiť, zmierniť a spomaliť ochorenie. V rámci praktickej časti sme si zorganizovali Ochutnávku čajov - ako zdroj posilnenia imunity, zmiernenia trávacich ťažkostí, bolesti hrdla, proti únave a na relax.

    • Ochutnávka čajov v 2.A: Čítať viac
    • DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI
    • 1. 4. 2021
    • Aj v tejto vyspelej dobe pretrvávajú názory, že deti treba chrániť pred problematikou peňazí. Opak je však pravdou. Preto 31. marca 2021 sa na 1. stupni uskutočnil prezenčnou, ale aj dištančnou formou projektový deň venovaný finančnej gramotnosti. Cieľom pedagógov bolo naučiť žiakov rozumieť peniazom, ako s nimi narábať, poznať ich cenu, ale nepovýšiť ich nad iné hodnoty.

    • DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI: Čítať viac
    • ŠKD - marec v 1. A
    • 31. 3. 2021
    • Deti z 1. A si v školskom klube za pomoci p. vychovávateľky vytvorili vlastnú knihu. Každý žiak nakreslil obrázok svojej najobľúbenejšej rozprávky, deti vytvorili aj hlavnú stránku a následne sme výtvarné práce zostavili do leporela. S hotovou knižkou sme sa potom vyfotografovali. V mesiaci marec sa aj naša nástenka zmenila na jarnú. Do jej prípravy sa zapojili všetky deti.

    • ŠKD - marec v 1. A: Čítať viac
  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 14. 4. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Jedálny lístok

   • Streda14. 04.
   • Polievka rascová s vajcom (180/200/220/250)
    hovädzie mäso varené (SK) (34/40/46/52)
    omáčka kôprová (110/120/130/150)
    knedľa kysnutá (80/90/120/150)
    zelený čaj s medom
    1 ks jogurt biely - školský program EÚ
    ovocie...................
   • Štvrtok15. 04.
   • Polievka z mrazeného špenátu s vajcom (180/200/220/250)
    hydinový karbonátok (SK) (65/85/105/125)
    zemiaky na kyslo (190/220/260/280)
    pečivo celozrnné (50/70/80/100)
    jablkový nápoj s višňou (150/200/200/250)
    1ks/250 ml Dráčik - školský program EÚ
  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie