•    Vážení rodičia a priatelia školy!

   V tomto roku máte opäť možnosť rozhodnúť o našich 2% dane z príjmu.

   Prosíme Vás, aby ste ich darovali nášmu Rodičovskému združeniu pri Základnej škole na Levočskej ulici v Spišskej Novej Vsi.

   V roku 2024 sú pred nami nové výzvy a trendy, ktoré prinesú skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a tiež zlepšenie vybavenia školy, ktoré slúži našim deťom. Tieto výzvy môžeme uskutočniť aj vďaka Vám, keď nám darujete 2% dane z príjmu.

   Informácie ako postupovať pri darovaní nájdete aj na webovej stránky školy http://levocska.edupage.org/percenta2.

   Údaje príjemcu 2% dane:

   Obchodné meno alebo názov:   Združenie rodičov pri Základnej škole na Levočskej ulici v Spišskej Novej Vsi

   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:       Levočská 11, 05201 Spišská Nová Ves

   Právna forma:                                  701 Združenie

   Identifikačné číslo (IČO/SID):        35563907                                               

   RZ pri Základnej škole na Levočskej ulici

    • Obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

    • 23. 2. 2024
    • Tento týždeň sa žiačky našej školy zúčastnili na obvodnom kole už 70. ročníka prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

     Našu školu potešili krásnym úspechom.

     I. kategória:

     poézia: Paula Pavlová – 2. miesto

     próza: Ema Šavelová – 3. miesto

     II. kategória:

     poézia: Ellie Vitková – 3. miesto

     próza: Sára Hanigovská – 3. miesto

    • Obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín: Čítať viac
    • KARNEVALOVÉ VIDEO

    • 14. 2. 2024
    • Fašiangy sú časom plesov, zábav a karnevalov. V našej škole sa karneval uskutočnil 12.2.2024. Deti sa premenili na rôzne rozprávkové bytosti a zvieratká. O dobrú zábavu sa postaral kúzelník Wolf so svojou show “Sranda Banda”. Pre deti pripravil rôzne zaujímavé kúzla a súťaže.

     V priloženom linku si môžete pozrieť videjko z karnevalu na našej FB stránke:

    • KARNEVALOVÉ VIDEO: Čítať viac
  • Vidieť usmiateho stredoškoláka, ktorý vám poďakuje za vynikajúcu prípravu na štúdium na strednej škole, je pre nás hnacím motorom k zodpovednej, precíznej a kreatívnej práci so žiakmi....

    • Zážitky
    • Naši učitelia, pedagogickí asistenti a vychovávatelia každoročne plánujú a realizujú so žiakmi množstvo zaujímavých aktivít, podujatí a exkurzií, ktoré efektívne a názorne dopĺňajú to, s čím sa žiaci oboznamujú v škole. Okrem toho si z týchto aktivít odnášajú príjemné a úsmevné zážitky a skúsenosti. Nepochybne v srdciach žiakov ostávajú aj spomienky na plavecké, lyžiarske, korčuliarske kurzy, počas ktorých okrem nadobudnutia nových zručností prehlbujú svoj vzťah k spolužiakom a učiteľom...

    • Škola založená na tradícií a otvorená inováciám
    • Jasne stanovené ciele a pravidlá, niekedy možno aj vyššie očakávania od nadanejších žiakov a ich podpora, individuálny prístup k žiakom so ŠVVP, to sú atribúty, ktoré na "Levočskej" majú svoju tradíciu. Neznamená to, že sa nemodernizujeme. Uvážene zavádzame vo vyučovacom procese aj nové formy vzdelávania. Realizujeme napríklad projektové dni, v ktorých sa zameriavame na rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti. Spolupracujeme pri tom s inštitúciami, ktoré sú v rámci projektov nápomocné.

    • Poloha školy
    • Nespochybniteľnou výhodou školy je poloha školy, ktorá nielenže susedí so ZUŠ-kou, ale nachádza sa aj v blízkosti centra mesta. Mobilita mladších žiakov v rámci ich popoludňajších aktivít je tak bezpečnejšia a nevyžaduje prítomnosť rodičov. Blízkosť autobusovej a železničnej stanice je nepochybne plus pre žiakov dochádzajúcich z okolitých obcí.

    • Kvalitné vzdelávanie cudzích jazykov
    • Anglický jazyk sa vyučuje od 1.ročníka a v 6.ročníku k nemu pribúda druhý cudzí jazyk-nemecký alebo ruský. Žiaci majú počas štúdia možnosť vycestovať do zahraničia a spolu s učiteľmi sa zúčastniť týždňového jazykového pobytu vo Veľkej Británii. 

    • Humanizácia hodnotenia
    • V rámci filozofie školy presadzujeme slovné hodnotenie výchovných predmetov.

    • Kvalitný tím pedagógov a odborných zamestnancov
    • Pre zabezpečenie kvality VVP pracuje so žiakmi kvalifikovaný tím pedagogických a odborných zamestnancov. Dôkazom tejto efektívnej spolupráce sú nadpriemerné výsledky v testovaniach T5 a T9 v porovnaní s celoslovenským priemerom a tiež výsledky predmetových olympiád či športových súťaží.

    • Digitalizácia
    • Predpokladom kvalitného vzdelávania je aj dobré technické zabezpečenie a vybavenie školy. Aj keď v oblasti informačno-komunikačných technológií sa dá stále niečo vylepšovať či modernizovať, škola momentálne disponuje niekoľkými samostatnými počítačovými miestnosťami. V každej kmeňovej triede sa nachádza minimálne jeden počítač s internetom a projektorom. Vo viacerých učebniach má učiteľ k dispozícii aj interaktívnu tabuľu. Ovládanie týchto technológií je samozrejmosťou pre všetky vekové kategórie našich zamestnancov.

    • Prostredie priateľské deťom i k našej planéte
    • Nie je jedno, v akom prostredí sa žiaci vzdelávajú, preto  sa systematicky  a dlhodobo venujeme estetizácii prostredia plne rekonštruovanej budovy školy a jej areálu. Obkolesení zeleňou naši žiaci trávia mnoho vyučovacích hodín vonku na čerstvom vzduchu. Využívajú krytú letnú triedu a pestro vybavený športový areál. Žiakov sa snažíme  zapájať aj do starostlivosti o okolie školy, dokonca si sami pestujú zeleninu vo vyvýšených záhonoch a starajú sa o okrasné dreviny... Vzťah k ekológii, životnému prostrediu a zdravému životnému štýlu rozvíjame systematicky prostredníctvom programu Zdravá škola (participujeme na kampaniach a aktivitách ako Európsky týždeň športu, Biela pastelka, Svetový deň jablka, Svetový deň hygieny, Gym fit pohybom k zdraviu, Svetový deň Červeného kríža, Deň narcisov), ďalej enviromentálnych aktivít (projekt Recyklohry, jarný a jesenný zber papiera, jesenný zber pagaštanu konského, absolvovanie rôznych exkurzií a vychádzok v rámci Svetového dňa lesa, vtáctva a podobne).

    • Prevencia ako cesta k úsmevu našich žiakov
    • Tak, ako sa staráme o to, aby sa žiaci cítili v škole dobre, zaujímame sa aj o to, čo prežívajú. Kladieme dôraz na prevenciu patologických javov a organizujeme rôzne besedy a aktivity, ktoré by žiakom mohli pomôcť bezpečne fungovať v kyber-priestore či vo vzťahoch k spolužiakom. K prevencii negatívnych prejavov určite napomáha aj činnosť záujmových útvarov, počas ktorých sa žiaci možno neformálnejšie stretávajú  s učiteľmi, ale aj so spolužiakmi z iných tried, čím sa prehlbujú priateľstvá a vytvára priestor komunikovať o rôznych témach, o sebe, a to napríklad pri florbale, turistike či hravej chémii.

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje