• 2022/23

   • Názov aktualizačného vzdelávania: 

    Kurikulum

    Hlavný cieľ : 

    Ako viesť motivačný rozhovor so žiakom

    Obsah :

    1. Motivácia.
    2. Metóda Grow.
    3. Nácvik motivačného rozhovoru.
  • 2021/2022

  • Názov dištančného vzdelávania:

   Zdravý a vyrovnaný pedagóg=šťastné dieťa

    

   Hlavný cieľ : Rozvíjanie a posilňovanie kompetencií v oblasti psychohygieny

   Obsah :

   1. Vedomé dýchanie (vzťah medzi dychom, posturou a CNS) 
   2. Postura a stabilita 
   3. Koncentrácia a relexácia (Schultzov autogénny tréning)

    

   • 2020/21

   • Názov aktualizačného vzdelávania: 

    Podpora dištančného vzdelávania prostredníctvom Microsoft Teams a iných aplikácií Office 365.

    Hlavný cieľ: Získanie a posilňovanie kompetencií v oblasti dištančného vzdelávania.

    Obsah:

    • Úvod do MS Teams 
    • Prostredie 
    •  Štruktúra tímov 
    •  Vytvorenie nového tímu/Vytvorenie z existujúceho tímu 
    •  Archivácia a príprava na nový školský rok 
    •  Správa členov tímu (žiak, učiteľ) 
    • Správa kanálov 
    • Práca so súbormi  
    • Práca s aplikáciami 
    •  Komunikácia so študentami 
    •  Konverzácia 
    •  Plánovanie online hodín 
    •  Nastavenie plánovanej online hodiny 
    • Zahájenie online hodiny 
    •  Vedenie online hodiny  
    • Kontrola účastníkov 
    • Zásady "slušného" správania počas online hodiny 
    •  Zdieľanie obsahu 
    • Ukončenie hodiny
    • Nahrávanie dokumentov s edukatívnym obsahom
    •  Prihlásenie sa 
    • MS Office 365 online
    • OneDrive
    • MS Teams
   • 2019/20

   • Názov dištančného vzdelávania:

    Udržanie si profesijných kompetencií v predmete.

    Hlavný cieľ: Posilnenie profesijných kompetencií v jednotlivých predmetoch na základnej škole - metodický deň.

    Obsah:

    • Porovnanie fyzikálnych javov
    • Solivar a opálové bane
    • Stará Ľubovňa a okolie
    • Literárne múzeá
    • Dramaturgia a interpretácia umeleckého textu
    • Čo je za obrazom?
    • Ochrana detí pred násilím
    • Prvá pomoc (školské úrazy)
    • Riešenie aplikačných a slovných úloh
    • Vybrané otázky z informačnej bezpečnosti
    • Praktická angličtina v triede
    • Gramatika nemčiny na úrovni A1
    • Kritické myslenie v práci pedagogického asistenta.

    Názov dištančného vzdelávania:

    Práca v prostredí www.edupage.org

    Hlavný cieľ: Prehĺbiť zručnosti pedagogických zamestnancov pri používaní programu aSc agenda a portálu www.edupage.org.

    Obsah: 

    • elektronická triedna kniha
    • žiacka knižka
    • zadávanie a kontrola domácich úloh
    • príprava testov a ich vyhodnotenie
    • zdieľanie dokumentov.