Učebný plán školy pre 1. - 4. ročník /inovovaný ŠkVP/

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 9887 32
Príroda a spoločnosť
prírodoveda 12 3
vlastiveda 12 3
Človek a príroda
prvouka 12 3
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova / 1111 4
Matematika a práca s informáciami
matematika 5545 19
informatika 11 2
Človek a svet práce
pracovné vyučovanie 11 2
Umenie a kultúra
hudobná výchova 1111 4
výtvarná výchova 2211 6
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 2222 8
zdravoveda a dopravná výchova 11 2
Ostatné
anglický jazyk 1133 8


© aScAgenda 2024.0.1448 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.02.2024