• Oznamy pre stravníkov školskej jedálne

    • Kontaktné číslo - 0911 350 253

     Žiaci majú nárok na obed v školskej jedálni v čase ich pobytu v škole

     Zákon č.245/2008, §140, odst. 1 - školský zákon

     Vyhláška č.330/2009, § 2, odst. 1a - o zariadení školského stravovania

     Výška stravného: žiaci I. stupeň      1,58 EUR

                                 žiaci II. stupeň     1,66 EUR

                                 dospelí                2,66 EUR 

     Úhrada stravného:   mesiac vopred

     Zaplatiť do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. Poštovú poukážku môžete zaplatiť na pošte, cez internet, priamo v banke PRIMA banka vkladom na účet číslo IBAN SK26 5600 0000 0075 2502 4007 alebo si zadáte vo Vašej banke trvalý príkaz.

     Odhlásenie/prihlásenie zo stravy                                                                                                                                     v aktuálny deň do 8,00 hod.                                                                                                                                NONSTOP - SMS na mobilné číslo 0911 350 253 alebo telefonicky v čase od 7,00 - 8,00 hod.                                            cez internet alebo osobne v kancelárii vedúcej ŠJ. 

      Po 8,00 hod.  sa už normuje a vydáva tovar na varenie, už neodhlasujeme! Ak nestihnete obed včas odhlásiť, môžete si po neho prísť osobne. Obedy balíme do jednorázových obedárov, zabalenie je potrebné nahlásiť do 11,00 hod.

     Zákonný zástupca žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

     Výdaj stravy:  elektronický systém výdaja - komplexné počítačové spracovanie

     Každý stravník obdrží bezkontaktný  čip v hodnote 3,00 EUR. Čip bude slúžiť po celú dobu školskej dochádzky do jedálne ako osobný preukaz stravníka. Žiak je povinný ho nosiť so sebou na obed! V prípade zabudnutia čipu pri odobratí obeda nahlási svoje priezvisko kuchárke. V prípade straty čipu stravník nepríde o cenu  zakúpených obedov, ale bude si musieť kúpiť nový čip. Strata čipu sa musí ihneď nahlásiť u vedúcej ŠJ, ktorá ho zablokuje. Žiakom prvého ročníka budú stravovacie čipy s napísaným menom a priezviskom pridelené po 15.septembri.

     Obed sa podáva od 11.45 hod.  do  14.00 hod.

     Jedálny lístok si môžete pozrieť aj na levocska.edupage.org alebo priamo v našej jedálni.

      

     Školský mliečny program Tatranskej mliekárne - Kežmarok:

     Všetky informácie sú napísané priamo na mliečnom automate.

     Automat výlučne spravuje iba zamestnanec Tatranskej mliekárne.

      

     Na akékoľvek dotazy, nejasnosti alebo pripomienky Vám radi odpovieme v kancelárii vedúcej ŠJ, alebo telefonicky na čísle 0911 350 253 v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. Vchod do kancelárie vedúcej ŠJ je od parkoviska školy - smer k ZUŠ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Heidi Kuchárová, vedúca ŠJ
      

  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie