• Slávnostné otvorenie školského roka 2021/22

    • 31. 8. 2021
    • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 o 8:30 hod na zadnom školskom dvore. 

     Žiaci ráno prichádzajú na školský dvor, do budovy školy nevstupujú. Po ukončení školskej slávnosti ich triedni učitelia informujú o vyučovaní od nasledujúceho dňa a žiaci odchádzajú domov.

     Žiaci prvého ročníka prichádzajú na školský dvor v sprievode jedného zákonného zástupcu. Po ukončení školskej slávnosti vchádzajú do budovy v doprovode triednych učiteľov, spolu so zákonným zástupcom. Zákonný zástupca vypíše písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. 

     vedenie školy

    • OZNAM

    • 24. 8. 2021
    • Žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem, poskytne ministerstvo školstva antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. Prosíme rodičov žiakov školy, aby vyjadrili svoj záujem/nezáujem o poskytnutie samotestov prostredníctvom hlasovania po prihlásení sa do EDUPAGE v termíne do 26.08.2021 do 8.00 hod.

     Ďakujeme.

    • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

    • 18. 8. 2021
    • Vážení rodičia,

     1.8. 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy  zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

      Končí  sa plošné poskytovanie dotácií na stravu detí v ZŠ  a poslednom ročníku MŠ. Dotácia sa dopĺňa o novú skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.

     Predpokladaná suma (výpočet stravného) v súčasnom finančnom pásme (od 1.9.2021 MŠ zverejní nové finančné pásma):

     1.stupeň:september 19 dní x 1,58€ =30,02

                       október 21 dní x 1,58€=33,18€

                       platba za obidva mesiace v septembri: 63,20€

     2.stupeň: september 19 dní x 1,66=31,54

                       október 21 dní x 1,66€=34,86€

                       platba za obidva mesiace v septembri: 66,40€

     Dotácia bude naďalej poskytovaná na dieťa, ktoré

     1. navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – rodič predloží potvrdenie, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
     2. navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima – rodič predloží potvrdenie, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima,
     3. navštevuje posledný ročník MŠ (5- a viac ročné) alebo navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa bodov a) alebo b) a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov) – rodičia predložia čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti (čestné vyhlásenie je v prílohe).

     Rodičia, ktorí si chcú uplatniť dotáciu na stravu dieťaťa v ZŠ alebo v MŠ podľa vyššie uvedených bodov, musia do 28. júla 2021 doručiť do základnej školy (osobne, v prípade zatvorenej školy vhodiť do schránky ŠJ umiestnenej pred vchodom do budovyZŠ) alebo materskej školy, ktorú dieťa navštevuje doklad potvrdzujúci ich nárok na dotáciu na stravu dieťaťa a to:

     • potvrdenie o tom, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vystaví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi)  alebo
     • potvrdenie o tom, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima (vystaví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi – formulár v prílohe)  alebo
     • čestné vyhlásenie  (obaja rodičia), že nepoberá na dieťa daňový bonus – ak nie je v hmotnej núdzi a je nad hranicou životného minima .

      

     Bez uvedených dokladov nie je možné žiadať o poskytnutie dotácie na stravu pre dieťa.