Navigácia

Informácie pre stravníkov školskej jedálne PRIHLÁSENIE /ODHLÁSENIE STRAVY CEZ INTERNET Zákaz odoberania stravy zo šj do obedára POZOR! Nezaplatená strava ŽIACI POUŽÍVAJTE ČIPY!!!

Oznamy ŠJ

Zákaz odoberania stravy zo šj do obedára

žiaci majú nárok na obed v školskej jedálni len v čase ich pobytu v škole

Zákon č. 245/2008, §140, odst.1 - školský zákon

Vyhláška č.330/2009, § 2, odst.1a - o zariadení školského stravovania

Zákonný zástupca žiaka ODHLASUJE zo stravovania svoje dieťa pri chorobe, odchode zo školy a pod.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

V aktuálny deň odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné do 8,00 hod.

Na ostatné dni kedykoľvek počas dňa od 7,00 - 15,00 hod. / tel.: 053-4465803, mobil 0911 350 253