Navigácia

Informácie pre stravníkov školskej jedálne PRIHLÁSENIE /ODHLÁSENIE STRAVY CEZ INTERNET Zákaz odoberania stravy zo šj do obedára POZOR! Nezaplatená strava ŽIACI POUŽÍVAJTE ČIPY!!!

Oznamy ŠJ

ŽIACI POUŽÍVAJTE ČIPY!!!

Priložiť čip k senzoru znamená odobrať obed.

Ak čip nepriložíte k senzoru, Vaši rodičia platia obed v plnej výške t.j. 1.stupeň 1,58 EUR, 2.stupeň 1,66 EUR.

Podľa zákona č.544/2010Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 EUR iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole (1 hodinu počas dňa) a odobralo stravu !!!