Navigácia

Projekty

ABeCeDa dôvtipu

 

 

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA PROJEKTU

 

Zameranie grantového programu na oblasť využívania nových technológií a ochrana pred ich rizikami je pre nás učiteľov, rodičov, deti a verejnosť veľmi aktuálna. Vychovávame technicky bystré deti, ktoré sa rodia do digitálneho sveta a ovládanie technológií je pre nich samozrejmosťou. Deti si však často neuvedomujú nebezpečenstvo, ktoré im vo virtuálnom prostredí hrozí, nedokážu ho odhaliť, predvídať. Porušujú zákazy bezpečnosti, pravidlá používania.... Rodičia chcú svoje deti chrániť pred nevhodným obsahom, závislosťou, manipuláciou, no sami majú problémy v tejto oblasti. Učitelia nie sú pripravení riešiť etické problémy, ktoré digitálna doby prináša a potrebujú zvyšovať svoju odbornosť. Aj keď škola nemôže zodpovedať z negatívne sociálne javy, môže tomu predchádzať. Nechceme len  konštatovať, koľko času deti „zabíjajú“ na internete, mobiloch, ako to vplýva na výsledky učenia, sebaúctu, tvorivosť... Digitálna generácia žiakov si vyžaduje iný prístup. V čase informačnej explózie sa len s vedomosťami neuplatníme. Dôležité je vedomosti analyzovať a funkčne využívať. Škola nie je jediné miesto, kde sa odohráva poznávanie žiakov. Učiteľ nie je jediný zdroj informácií. Významný zdroj je kontakt spolužiaka so spolužiakom, rodiča s rodičom učiteľa  učiteľom. Vzájomná spolupráca a kooperácia je pri vzdelávaní

Považujeme za dôležité aplikovať medzi deti zásady osvojovania si opatrných krokov pri objavovaní virtuálneho sveta. Vydávanie zákazov v súvislosti s používaním technológií, zablokovanie prístupu k internetu situáciu u detí nevyrieši ani doma ani v škole.

V projekte sa chceme zamerať na prevenciu a ochranu pred nebezpečenstvom virtuálneho sveta.

Sme presvedčení, že poukázaním na riziká a nebezpečenstvo, ktoré deťom hrozí, rozvíjaním logického úsudku a odolnosti  voči zlu pomôžeme predchádzať negatívnym javom.

 A to práve rieši náš projekt.

 

OPIS PROJEKTU

 

Hlavnou charakteristikou projektu je integrácia zásad bezpečného používania a využívania informačno-komunikačných technológií (IKT) do výchovy a vzdelávania školopovinných detí. Aby sa nám to podarilo, musíme poznať aj opačnú stranu. Opakom bezpečia je nebezpečenstvo, opakom ochrany je zneužívanie, manipulácia. Ak dokážeme predvídať a odhaliť týchto „nebezpečných nepriateľov“, budú sa deti opatrnejšie a bezpečnejšie orientovať vo svete virtuálnej techniky. V duchu zásad detektívneho myslenia, s využitím kriminalistických metód,  budeme odhaľovať negatíva IKT: falošné profily, manipulačné techniky a iné. Trénovaním logického a operatívneho  myslenia detí,  bystrosti a postrehu, dedukciou, analýzou, logikou, cvičením pamäti, umením sústredenia sa, pozorovacou schopnosťou,  cvičením pamäti, oživíme v deťoch disciplínu, odolnosť, tvorivosť, syntetické myslenie. To všetko dokážeme v aktivitách medzipredmetových vzťahov, ktoré v projekte chceme realizovať.

 

 

Hlavnou myšlienkou projektu je detektívna osobnosť, komplexná vzdelaná osoba, pripravená rozoznať dobro a zlo, využívajúca zásady opatrnosti pred nebezpečným neznámym. Osobnosť detektíva, jeho multifunkčnosť, poukazuje na dôležitosť vzdelávania sa vo všetkých predmetoch, aby žiaka získal komplexné informácie pre praktický život. Je to ideálny nástroj zjednotenia medzipredmetových vzťahov pri riešení projektu. Deti milujú záhady, zápletky, hľadanie súvislostí, pátranie, napätie, praktické detektívne cvičenia, dobrodružstvo, zážitky... a práve to im cez aktivity projektu ponúkneme.

 Dôvtip detektíva, akým dokáže skúmať, hľadať pravdu a odhaliť zločin, nám bude pomocníkom pri zostavovaní ABECEDY DÔVTIPU. Vypracujeme plán výchovy odolnosti žiaka ako čeliť hrozbám virtuálneho prostredia. Nástroje IKT spojíme s kreativitou, psychológiou, odbornými príspevkami a cez fantáziu a inovácie prenesieme do vyučovania a výchovy detí prevenciu. Učiteľom vytvoríme priestor, možnosti na odborné sebavzdelávanie v tejto problematike, získané poznatky budú môcť aplikovať do netradičných aktivít vo vyučovaní a aj mimo vyučovania. Všetky aktivity projektu pre žiakov budú „bodované“  kreditmi, ktoré žiaci môžu po celý čas trvania projektu svojim zapájaním sa do aktivít zbierať a v závere projektu si kredity vymenia za hodnotné ceny. Každý rodič získa svojim príspevkom body pre svoje dieťa.

Škola poskytne rodičom výsledky dotazníkov a analýzu stavu negatívnych javov u detí. Neposkytneme len štatistické čísla všeobecného priemeru na Slovensku, ale výsledky o konkrétnych, našich deťoch. Rodičia sa môžu do aktivít zapojiť aj tak, že nám napíšu svoje nápady, triky, skúsenosti a vylepšenia, ako si poradili pri riešení problémov svojich detí s negatívnymi javmi IKT.

Z bohatého inšpiratívneho materiálu počas projektu zostavíme a vytvoríme zaujímavú (aj vzhľadom) brožúrku s názvom „ABeCeda dôVTIPu“ . Budú tu v poradí písmen abecedy vtipne a múdro vyjadrené, ilustrované rady a tipy, ako sa chrániť a riešiť problémy s virtuálnymi ZLOčinmi ( zloČINMI).

 

CIEĽOVÉ SKUPINY

 

Žiaci školy (7-15 rokov) - zaujímavými úlohami a tvorivým inšpiratívnym prostredím sa naučia ako sa bezpečne orientovať a chrániť vo virtuálnom svete. Naučia sa spolupracovať, oceniť vlastnosti iných, riešiť konflikty a predchádzať negatívnym javom, rozoznať zlo a nebezpečenstvo. Zapoja sa cez súťaže, zaujímavé ceny, napätie a dobrodružstvo, zvedavosť, zbieranie kreditov, účasť vo videoklipe. Prínosom pre ne budú aj rozvoj logického a operatívneho  myslenia detí,  bystrosti a postrehu. Individuálna a skupinová práca naučí deti  kooperovať medzi sebou pri riešení rôzne náročných úloh a problémov, ale aj na spolupracovať s ďalšími osobami, čo zodpovedá základným psychologickým požiadavkám, podporuje prirodzenú aktivitu, rozvíja sociálne cítenie, pôsobí na intelektuálny rozvoj, zvyšuje sa aktivita pri učení, prispieva k vytváraniu návykov na spoločnú prácu.

                                         

Učitelia a vychovávatelia – odborný workshop, nové vedomosti z psychológie, osobný rast, tréning pod vedením psychológa, práca v tíme, vytváranie nových úloh a podnetného prostredia, účasť v pilotnom projekte. Osobné skúsenosti aplikujú vo vyučovaní, pocit zodpovednosti za plnenie úloh pri jednotlivých stanovištiach, priamou činnosťou s nadšenými deťmi, zmysluplné a potrebné aktivity. Získajú originalitu, inovatívnosť,  vnútornú motiváciu učiť a myslieť inak. Len dobrý učiteľ prinesie pestrosť, zmenu ak dokáže spojiť osvedčenú prax s modernou teóriou.

 

Rodičia detí –  zvýšená informovanosť o deťom, analýza stavu,  zlepšenie komunikácie medzi rodičmi a učiteľmi, možnosť spolupracovať na spoločnom projekte, výroba hlavolamov, spracovávanie štatistík a meraní výsledkov, aktuálnosť témy  nevyhnutnosť riešenia problému projektu. Získajú pomoc pri výchove, riešenie problémov, odborné poradenstvo, výmenu skúseností s inými rodičmi.

 

CIELE PROJEKTU

 

 • spoznať možnosti ovplyvňujúce zmenu východiskovej situácie projektu
 • uviesť do praxe  pilotný projekt pre školopovinné deti
 • informovať cieľové skupiny o rizikách IKT netradičným inovatívnym spôsobom
 • trénovať u detí logiku pamäť, pozornosť, postreh, bystrosť, opatrnosť, sústredenosť cez netradičné aktivity  (hry, hádanky, úlohy, detektívne cvičenia...)
 • viesť deti k rešpektovaniu iných pri dosahovaní spoločných úloh tímu -  oceniť jedinečnosť každého
 • naučiť žiakov niesť zodpovednosť za svoju úlohu v tíme   
 • obohatiť vedomosti a životné zručnosti žiakov v oblasti používania nástrojov i zdrojov informačno – komunikačných technológií
 • implementovať obsah internetovej stránky www.e-deti.sk do výchovy a vzdelávania
 • rozvíjať spoluprácu rodičov, pedagógov a miestnych komunít
 • rozvíjať sebareguláciu detí – vedieť povedať  „NIE“ a správne sa orientovať v živote
 • predchádzať nerozvážnym rozhodnutiam (tlak, manipulácia, závislosť, etické problém, konflikty)
 • rozvíjať schopnosť detí kriticky myslieť a prezentovať svoje názory
 • zvyšovať modernizáciu vzdelávania
 • prepojiť vzdelávacie aktivity so životom, dávať ho s ním do súvislostí

 

 

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE


Koordinátor  - Mgr. Z. Hricová

Garant – Mgr. I. Kováčik

Realizačný tím zodpovedných učiteľov: Mgr. M. Zacharová (poskytovanie informácií, koordinácia učiteľov a aktivít pre 1. stupeň) , Mgr. M. Melicharová (poskytovanie informácií, koordinácia vychovávateliek a aktivít pre ŠKD- Školský klub detí),   Mgr. V. Filipová (spracovanie údajov - dotazníky a pod ., psychologické poradenstvo, kyberšikana), Mgr. L. Smolejová – (korektúra textov letákov, plagátov, brožúrky).

Technické zabezpečenie: Mgr. M. Pitoňáková

Bezpečnosť, odborný materiál: P.Lang , Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Sp. Nová Ves

 

ZHRNUTIE

 

Pedagogika v praxi má nástroje ako vychovávať deti k odolnosti  voči nástrahám komunikačných technológií a k pripravenosti detí a učiteľov na neustále zmeny, nové konflikty, stresy a záťaže. Projekt pomôže žiakom bezpečne sa orientovať vo virtuálnom svete, vytvoríme priestor pre diskusie, výmenu skúsenosti, poznatky a spojenie technológií a kreativity. Deti sa naučia samostatne myslieť, rozhodovať sa a riešiť problémy...  Vedci zistili, že na to, aby celý húf rýb zmenil smer zmenu naznačilo smer, je potrebné, aby naznačilo 10 až 15% plávajúcich rýb. Ostatné sa následne k zmene pridajú. Deti a virtuálny svet – analógia života v oceáne. Virtuálny svet a život v ňom = príťažlivosť, tajomnosť, krása, sloboda, neznámo... ale aj predátori, nebezpečenstvo a obete.  Veríme, že percento oslovených žiakov bude vyššie.