• Informácie pre stravníkov školskej jedálne

    • Žiaci majú nárok na obed v školskej jedálni v čase ich pobytu v škole

     Zákon č.245/2008, §140, odst. 1 - školský zákon

     Vyhláška č.330/2009, § 2, odst. 1a - o zariadení školského stravovania

     Výška stravného: žiaci I. stupeň     1,58 EUR

                                    žiaci II. stupeň    1,66 EUR

                                    dospelí                2,66 EUR 

     Úhrada stravného:   mesiac vopred

     Zaplatiť do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. Poštovú poukážku môžete zaplatiť na pošte, cez internet, priamo v banke PRIMA banka vkladom na účet číslo IBAN SK26 5600 0000 0075 2502 4007 alebo si zadáte vo Vašej banke trvalý príkaz.

     Odhlásenie zo stravy: v aktuálny deň do 7.30 hod. - telefonicky, SMS na mobilné číslo 0911 350 253 NONSTOP, cez internet alebo osobne v kancelárii vedúcej ŠJ, či priamo v jedálni - na výdajnom okienku je zošit na vyhlasovanie alebo prihlasovanie stravníkov. Po 7.30 hod.  sa už normuje a vydáva tovar na varenie, už neodhlasujeme! Ak nestihnete obed včas odhlásiť, môžete si po neho prísť do jedálne. Prihlásiť sa na stravu je možné takisto do 7.30 hod. ráno v aktuálny deň.  Na ostatné dni kedykoľvek počas dňa od 7.00 do 15.00 hod.

     Zákonný zástupca žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

     Výdaj stravy:  elektronický systém výdaja - komplexné počítačové spracovanie

     Každý stravník obdrží bezkontaktný žetón - čip v hodnote 3,00 EUR. Čip bude slúžiť po celú dobu školskej dochádzky do jedálne ako osobný preukaz stravníka. Žiak je povinný ho nosiť so sebou na obed! V prípade zabudnutia čipu stravník o obed nepríde, po vyžiadaní od vedúcej ŠJ dostane náhradný lístok a obed mu bude vydaný. V prípade straty čipu stravník nepríde o cenu  zakúpených obedov, ale bude si musieť kúpiť nový čip. Strata čipu sa musí ihneď nahlásiť u vedúcej ŠJ, ktorá ho zablokuje. Žiakom prvého ročníka budú stravovacie čipy s napísaným menom a priezviskom rozdané do 15.9.

     Obed sa podáva od 11.45 hod.  do  14.00 hod.

     Jedálny lístok si môžete pozrieť aj na levocska.edupage.org alebo priamo v našej jedálni na nástenke.

      

     Školský mliečny program Tatranskej mliekárne - Kežmarok:

     Všetky informácie sú napísané priamo na mliečnom automate.

     Automat výlučne spravuje iba zamestnanec Tatranskej mliekárne.

      

     Na akékoľvek dotazy, nejasnosti alebo pripomienky Vám radi odpovieme v kancelárii vedúcej ŠJ, alebo telefonicky na čísle 0911 350 253 v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. Vchod do kancelárie vedúcej ŠJ je od parkoviska školy.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Heidi Kuchárová, vedúca ŠJ
      

  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@gmail.com
   • levocska11@gmail.com
   • levocska11@gmail.com
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 0911 852 130 poverená zastupovaním PaedDr. Alena Minďašová 053/4299803 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Pitoňáková 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie