• Letná škola 2021
    • Letná škola 2021

    • 3. 9. 2021
    • Aj napriek tomu, že boli letné prázdniny, my sme do školy chodili a veľa sme sa naučili , aj keď sme nesedeli v laviciach. Dozvedeli sme sa mnoho o prírode, okolí, histórii, kultúre, pomoci  a vedzte, že nebolo to od veci. Pohyb a hry zmazali všetky rozdiely medzi nami- "veľkými" a "malými" a stali sme sa dobrými priateľmi. Naša dobrá práca bola ocenená zaujímavými odmenami. Foto vo fotogalérii.

    • Organizačné pokyny od 2.9.2021

    • 1. 9. 2021
    •  

     Nástup do školy v školskom roku 2021/22

     Rodič pri 1. nástupe dieťaťa do školy odovzdá formulár „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.

     Žiaci budú každé ráno prechádzať ranným zdravotným filtrom a absolvujú ranné meranie teploty.

     Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri príchode žiaka a pri odchode žiaka zo školy  (nosenie rúška , dodržiavanie odstupu od iných osôb, dezinfekcia rúk – ROR).

     2. 9. 2021 – nástup v čase do 8:30 na zadný školský dvor

     Od 3. 9. 2021 – žiaci triedy nastupujú cez pridelený vchod, nástup v čase od 7:40 do 8:00

      HLAVNÝ VCHOD

     3.A,3.B,4.A,4.B,5.A

     ZADNÝ TRAKT pri školskej jedálni

     1.A,1.B,1.C,2.A,2.B

     ZADNÝ TRAKT sklenený prechod

     5.B,6.A,6.B,6.C,8.A

     Vchod do telocvične z ihriska

     9.A,9.B,7.A, 7.B,7.C,8.B​​​​​​​

     Preberanie žiakov z ŠKD

     Zákonný zástupca preberá žiaka z ŠKD v uvedených hodinách a to: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 a 16:30. Hodinu prevzatia žiaka uvedie rodič na zápisnom lístku. Dieťa si vyzdvihne pred vchodom do školy.

     Zákonný zástupca nevstupuje do priestorov budovy školy!

     Výnimka pre rodičov žiakov 1. ročníka od 2. 9. 2021 a 3. 9. 2021 – žiaka sprevádza do budovy školy len jeden zákonný zástupca. Pri vstupe odovzdá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

     ​​​​​​​​


    • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/22

    • 31. 8. 2021
    • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 o 8:30 hod na zadnom školskom dvore. 

     Žiaci ráno prichádzajú na školský dvor, do budovy školy nevstupujú. Po ukončení školskej slávnosti ich triedni učitelia informujú o vyučovaní od nasledujúceho dňa a žiaci odchádzajú domov.

     Žiaci prvého ročníka prichádzajú na školský dvor v sprievode jedného zákonného zástupcu. Po ukončení školskej slávnosti vchádzajú do budovy v doprovode triednych učiteľov, spolu so zákonným zástupcom. Zákonný zástupca vypíše písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. 

     vedenie školy

    • OZNAM

    • 24. 8. 2021
    • Žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem, poskytne ministerstvo školstva antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. Prosíme rodičov žiakov školy, aby vyjadrili svoj záujem/nezáujem o poskytnutie samotestov prostredníctvom hlasovania po prihlásení sa do EDUPAGE v termíne do 26.08.2021 do 8.00 hod.

     Ďakujeme.

    • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

    • 18. 8. 2021
    • Vážení rodičia,

     1.8. 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy  zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

      Končí  sa plošné poskytovanie dotácií na stravu detí v ZŠ  a poslednom ročníku MŠ. Dotácia sa dopĺňa o novú skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.

     Predpokladaná suma (výpočet stravného) v súčasnom finančnom pásme (od 1.9.2021 MŠ zverejní nové finančné pásma):

     1.stupeň:september 19 dní x 1,58€ =30,02

                       október 21 dní x 1,58€=33,18€

                       platba za obidva mesiace v septembri: 63,20€

     2.stupeň: september 19 dní x 1,66=31,54

                       október 21 dní x 1,66€=34,86€

                       platba za obidva mesiace v septembri: 66,40€

     Dotácia bude naďalej poskytovaná na dieťa, ktoré

     1. navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – rodič predloží potvrdenie, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
     2. navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima – rodič predloží potvrdenie, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima,
     3. navštevuje posledný ročník MŠ (5- a viac ročné) alebo navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa bodov a) alebo b) a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov) – rodičia predložia čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti (čestné vyhlásenie je v prílohe).

     Rodičia, ktorí si chcú uplatniť dotáciu na stravu dieťaťa v ZŠ alebo v MŠ podľa vyššie uvedených bodov, musia do 28. júla 2021 doručiť do základnej školy (osobne, v prípade zatvorenej školy vhodiť do schránky ŠJ umiestnenej pred vchodom do budovyZŠ) alebo materskej školy, ktorú dieťa navštevuje doklad potvrdzujúci ich nárok na dotáciu na stravu dieťaťa a to:

     • potvrdenie o tom, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vystaví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi)  alebo
     • potvrdenie o tom, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima (vystaví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi – formulár v prílohe)  alebo
     • čestné vyhlásenie  (obaja rodičia), že nepoberá na dieťa daňový bonus – ak nie je v hmotnej núdzi a je nad hranicou životného minima .

      

     Bez uvedených dokladov nie je možné žiadať o poskytnutie dotácie na stravu pre dieťa.

      

    • Poďakovanie

    • 25. 6. 2021
    • V mene všetkých našich žiakov sa chceme poďakovať Vojenskému a špitálskemu rádu svätého Lazára Jeruzalemského za dar v podobe anglických časopisov PLAY, READY, GATE a BRIDGE. Hodiny strávené s anglickým časopisom majú inú atmosféru ako hodiny s učebnicou, jeho obsah je pútavý, vždy aktuálny a pre každého niečím zaujímavý. Približujú deťom svet za hranicami nášho Slovenska a prirodzene motivujú k zlepšovaniu jazykových zručností.

     Ďakujeme!

    • ŠKD - Deň otcov

    • 21. 6. 2021
    • Cez víkend oslavovali svoj sviatok naši oteckovia. V ŠKD sme na nich nezabudli, preto deti vytvorili milé darčeky, ktorými  potešili svojich oteckov i dedkov.

    • ŠKD - Literárny piknik

    • 16. 6. 2021
    • V pláne aktivít ŠKD bol aj literárny piknik. Ako sa nám podujatie vydarilo, si môžete pozrieť na fotografiách.

    • ŠKD - Kino v triede

    • 16. 6. 2021
    • Tento školský rok sme museli kvôli karanténnym opatreniam vynechať návštevu filmového predstavenia v kine MIER. Toto podujatie sme nahradili "kinom v triede", ktoré si samostatne zorganizovali jednotlivé oddelenia ŠKD.

    • ŠKD - Deň detí

    • 16. 6. 2021
    • Sviatok všetkých detí sme v ŠKD oslávili zábavnými aktivitami v jednotlivých oddeleniach.

    • Komiks v 4.A

    • 7. 6. 2021
    • V máji si žiaci 4.A v rámci činnosti ŠKD a hodín čítania zorganizovali prehliadku vlastných komikosov. Najprv si vymysleli zaujímavé postavy s nezvyčajnými menami , ktoré potom vystupovali v ich komiksových príbehoch. Porota vybrala tri najlepšie komiksy, no ocenení boli všetci tvorcovia.